Terugbetalingsbeleid

Instructies voor herroeping

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te herroepen.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Avem UG, Gladbacherstr. 300, 47805 Krefeld, Duitsland, post@avemfactory.com, telefoon: +49 2151 9716938) een duidelijke verklaring sturen (bijv. een verzonden brief of e-mail ) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Alle producten die bij de bestelling door de klant zijn geïndividualiseerd of gepersonaliseerd, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

Gevolgen van herroeping

Als u zich terugtrekt uit dit contract, zijn wij u alle betalingen verschuldigd die we van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan door ons wordt aangeboden, de goedkoopste standaard heeft gekozen levering) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de geretourneerde goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat eerder is.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard vast te stellen , kenmerken en werking van de goederen.

Modelherroepingsformulier
(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)- Naar Avem Factory - Enes Yaran , Gladbacherstr . 300 ,47805 Krefeld, poster@avemfactory.com, Duitsland – Ik herroep/wij (*) hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*) )- Besteld op (*)/ontvangen op (*)- Naam consument(en)- Adres consument(en)- Handtekening consument(en) (alleen indien op papier aangemeld)- Datum (*) Schrappen waar niet van toepassing.

Speciale opmerkingen

Als u dit contract financiert met een lening en later herroept, bent u niet meer gebonden aan het leningcontract, op voorwaarde dat beide contracten een economische eenheid vormen. Dit geldt met name als wij tegelijkertijd uw geldverstrekker zijn of als uw geldverstrekker bij de financiering gebruik maakt van onze medewerking.Als wij de lening op het moment van inwerkingtreding van de herroeping al hebben ontvangen, neemt uw geldverstrekker onze rechten en plichten uit de gefinancierde overeenkomst jegens u over met betrekking tot de rechtsgevolgen van de herroeping of de teruggave. Dit laatste geldt niet als de huidig ​​contract omvat de verwerving van financiële instrumenten (bijv. effecten, deviezen of derivaten). Als u een contractuele verbintenis zoveel mogelijk wilt vermijden, maak dan gebruik van uw herroepingsrecht en herroep ook de leenovereenkomst als u ook een herroepingsrecht heeft.

.