U hebt het recht om dit contract binnen dertig dagen zonder opgaaf van reden te herroepen.

De herroepingstermijn is dertig dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Avem UG, Gladbacherstr. 300, 47805 Krefeld, Duitsland, post@avemfactory.de, telefoon: +49 2151 9716938) een duidelijke verklaring sturen ( bv. B. een brief verzonden per post of e-mail ) van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Alle producten die bij de bestelling door de klant zijn geïndividualiseerd of gepersonaliseerd, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

Op maat gemaakte producten, zoals gepersonaliseerde producten of bestellingen gemaakt volgens klantspecificaties, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht en herroepingsrecht.

Ook de reeds geopende fotolijsten zijn uitgesloten van retournering.

Gevolgen van herroeping

Als u zich terugtrekt uit dit contract, zijn wij u alle betalingen verschuldigd die we van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan door ons wordt aangeboden, de goedkoopste hebt gekozen standaardlevering) onmiddellijk en uiterlijk binnen dertig dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de geretourneerde goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat eerder is.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard vast te stellen , kenmerken en werking van de goederen

Voorbeeldformulier voor herroeping
(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)- Naar Avem UG, Gladbacherstr. 300, 47805 Krefeld, post@avemfactory.de, Duitsland – Ik herroep/wij (*) hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*) )- Besteld op (*)/ontvangen op (*)- Naam consument(en)- Adres consument(en)- Handtekening consument(en) (alleen indien op papier aangemeld)- Datum (*) Verwijderen waar niet van toepassing.

Speciale opmerkingen

Als u dit contract financiert met een lening en later herroept, bent u niet meer gebonden aan het leningcontract, op voorwaarde dat beide contracten een economische eenheid vormen.Dit moet met name worden aangenomen als wij tegelijkertijd uw geldschieter zijn of als uw geldschieter gebruik maakt van onze medewerking met betrekking tot de financiering van de terugkeer in onze rechten en plichten uit het gefinancierde contract. Dit laatste is niet van toepassing indien het onderwerp van dit contract de verwerving van financiële instrumenten is (bv. effecten, deviezen of derivaten). Als u een contractuele verbintenis zoveel mogelijk wilt vermijden, maak dan gebruik van uw herroepingsrecht en herroep ook de leenovereenkomst als u ook een herroepingsrecht heeft.

.