Du har rätt att frånträda detta avtal inom trettio dagar utan att ange någon anledning.

Ångerfristen är trettio dagar från den dag då du eller en av dig utsedd tredje part som inte är transportören tog det sista godset i besittning.

För att utöva din ångerrätt måste du skicka oss (Avem UG, Gladbacherstr. 300, 47805 Krefeld, Tyskland, post@avemfactory.de, telefon: +49 2151 9716938) ett tydligt uttalande ( t.ex. B. ett brev skickat med post eller e-post ) om ditt beslut att frånträda detta avtal. Du kan använda det bifogade återkallelseformuläret för detta, men det är inte obligatoriskt.

För att uppfylla ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet angående utövandet av ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

Alla produkter som var individualiserade eller personliga av kunden vid beställning är undantagna från ångerrätten.

Anpassade produkter, såsom personliga produkter eller beställningar gjorda enligt kundspecifikationer, är undantagna från retur- och ångerrätten.

De bildramar som redan har öppnats är också uteslutna från retur.

Konsekvenser av återkallelse

Om du frånträder detta avtal kommer vi att vara skyldiga dig alla betalningar vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (förutom de extra kostnader som följer av att du väljer en annan typ av leverans än den som vi erbjuder, har valt den billigaste standardleverans) omedelbart och senast inom trettio dagar från den dag då vi fick meddelandet om din uppsägning av detta avtal. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, såvida inte något annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras avgifter för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har tagit emot de returnerade varorna eller tills du har visat att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först.

Du måste returnera eller överlämna varorna till oss omedelbart och i alla fall senast fjorton dagar från den dag då du informerar oss om uppsägningen av detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan fristen på fjorton dagar har gått ut. Du står för de direkta kostnaderna för att returnera varorna. Du behöver bara betala för eventuell värdeförlust på varan om denna värdeförlust beror på hanteringen av varorna som inte är nödvändig för att fastställa varans beskaffenhet , varornas egenskaper och funktion

Exempel på uppsägningsformulär
(Om du vill säga upp avtalet, vänligen fyll i detta formulär och skicka tillbaka det.)- Till Avem UG, Gladbacherstr. 300, 47805 Krefeld, post@avemfactory.de, Tyskland – Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) för köp av följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänst ( * )- Beställd den (*)/mottagen den (*)- Konsumentens namn- Konsumentens adress- Konsumentens underskrift (endast om det meddelas på papper)- Datum (*) Radera där det inte är tillämpligt.

Särskilda anmärkningar

Om du finansierar detta kontrakt med ett lån och senare återkallar det, är du inte längre bunden av låneavtalet, förutsatt att båda kontrakten utgör en ekonomisk enhet.Detta ska särskilt förutsättas om vi samtidigt är din långivare eller om din långivare utnyttjar vårt samarbete när det gäller finansieringen av avkastningen till våra rättigheter och skyldigheter enligt det finansierade avtalet. Det senare gäller inte om föremålet för detta avtal är förvärv av finansiella instrument (t.ex. värdepapper, utländsk valuta eller derivat). Om du vill undvika ett avtalsenligt åtagande så långt det är möjligt, använd din ångerrätt och häv även låneavtalet om du även har ångerrätt.

.